Deklaracja dostępności

Nazwa podmiotu publicznego

Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-07-01

Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-24

Data sporządzenia oświadczenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
 • Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu;
 • Część z opublikowanych grafik nie posiada opisu alternatywnego;
 • Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki;
 • Część elementów na stronie nie zapewnia wysokiego kontrastu pomiędzy kolorem tła i tekstu

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 1. Dokumenty

  Na stronach urzędu znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

 2. INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
  • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz Tab.
  • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
  • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 3. Informacje dodatkowe

  1. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących
  2. W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje:
   • „Wersja kontrastowa”
   • „Wersja tekstowa”
   • „Powiększanie i pomniejszanie czcionki”
   • „Wersja czytana – lektor”
   • „Wersja językowa”
  3. KONTRAST

   Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

  4. ZMIANA ROZMIARU STRONY

   Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

   1. FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER:
    • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
    • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
   2. OPERA
    • [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
    • [-] aby pomniejszyć widok
  5. OPISY ALTERNATYWNE GRAFIK I ZDJĘĆ

   W serwisie Urząd Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Beuth-Lutyk, adres poczty elektronicznej: mlutykatum [dot] warszawa [dot] pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 578 36 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Data sporządzenia 31.03.2020 r. (aktualizacja 25.01.2021)

Budynki urzędu

(Budynek Główny) Budynek Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa

Siedziba:

 • Wydziału Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy
 • Wydziału Budżetowo - Księgowego dla Dzielnicy
 • Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy
 • Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy
 • Wydziału Kadr dla Dzielnicy
 • Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy
 • Wydziału Informatyki dla Dzielnicy
 • Wydziału Obsługi Zarządu Dzielnicy
 • Wydziału Prawnego dla Dzielnicy
 • Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy
 • Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
 • Urzędu Stanu Cywilnego

Budynek Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Tarczyńska 21

Siedziba:

 • Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy
 • Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
 • Wydziału Architektury i Budownictwa

Budynek Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Radomska 13/21

Siedziba:

 • Wydziału Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy
 • Wydziału Kultury dla Dzielnicy

Budynek Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Białobrzeska 26

Siedziba:

 • Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy

Budynek Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Pawińskiego 30

Siedziba:

 • Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy
 • Wydziału Ochrony Środowiska
 • Zespołu Sportu i Rekreacji
 • Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień, które są zapewniane naszym odwiedzającym.

Opis sposobu dojazdu do budynku głównego - budynek przy ul. Grójeckiej 17a.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Pieszo

Dojścia piesze są od ulic Grójeckiej, Niemcewicza, Tarczyńskiej i Dalekiej. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. słupki na przejściach, betonowe blokady przejazdu. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Autobusem

Najbliższy przystanek autobusowy: ul. Grójecka (pl. Narutowicza 02): 517, 157, 191, 521 znajduje się w odległości około 300 m. Najbliższy przystanek tramwajowy znajduje się 50 m od urzędu na ul. Grójeckiej:1, 7, 9, 14, 25.

Samochodem

Najbliższe 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się bezpośrednio przy wejściu do budynku Urzędu ul. Grójecka 17a oraz od strony drugiego wejścia od ul. Tarczyńskiej.

Taksówką

Najbliższy postój taksówek znajduje się na placu Zawiszy, w odległości około 500 m od wejścia do Urzędu.

Wejście do budynku i obszar kontroli

Dojście do urzędu od strony ul. Grójeckiej

Schody bez poręczy, podjazd dla wózków. Wejście jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane, dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów).

Wejście od ul. Tarczyńskiej

Winda dla osób z niepełnosprawnością, schody z obustronną poręczą. Wejście jest wyposażone w normalne drzwi o szerokości 90 cm. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, plan tyflograficzny znajduje się na prawo, przy wejściu.

Punkt informacyjny

Punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia. Można tam skorzystać z tłumacza języka migowego. Na parterze znajdują się stanowiska obsługi klientów.

Komunikacja wewnętrzna

Korytarze

Dostęp do korytarzy jak i pięter budynku (oprócz I piętra) objęty jest kontrolą dostępu. Wejście możliwe jest po wcześniejszym uzyskaniu przepustki w stanowisku kancelaryjnym mieszczącym się po lewej stronie od wind.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Oznaczenia brajlowskie umieszczone są w następujących miejscach urzędu: przed wejściem od ulicy Grójeckiej (plan tyflograficzny); w sali obsługi Wydziału Obsługi Mieszkańców (plan tyflograficzny, oznaczenie kas i toalet), Wydział Obsługi Rady  gabinety Burmistrza i Zastępców. Oznaczenia korytarzy znajdują się na wprost wyjścia z wind.

Schody

Główna klatka schodowa ewakuacyjna znajduje się w centralnej części budynku. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w dwustronne okrągłe poręcze. Klatki ewakuacyjne poboczne umiejscowione są w skrzydłach budynku i są ograniczone kontrolą dostępu.

Windy

2 windy przestronne znajdują się w strefie bez ograniczonego dostępu. Oznakowanie przycisków wypukłe, oznakowane brajlem. Windy posiadają komunikaty dźwiękowe o numerze piętra.

Dostosowania

W przestrzeni obsługi klienta na parterze znajdują się:

 • plan tyflograficzny
 • petla indokcyjna
 • komputer dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Dostęp do tłumacza PJM jest w informacji na parterze.

Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Pomieszczenia sanitarne

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze po lewej stronie przy wejściu głównym do budynku. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz W toalecie jest przestrzeń manewrowa, jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po prawej stronie od wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia.