Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Archiwum Zakładowego Urzędu Dzielnicy

ul. Grójecka 17A, Warszawa
pok.: 322
tel.: 22 57 83 668

Zakres działań:

Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Archiwum Zakładowego Urzędu Dzielnicy, wchodzącego w skład Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

  1. przyjmowanie na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych dokumentacji z komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy do archiwum i jej przechowywanie;
  2. archiwizowanie dokumentacji własnej Wydziału;
  3. prowadzenie ewidencji przechowywanych akt;
  4. udostępnianie i wypożyczanie akt zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  5. brakowanie w wyznaczonych terminach dokumentacji nie archiwalnej zgodnie z obowiązująca procedurą;
  6. nadzorowanie poprawności stosowania klasyfikacji i kwalifikacji archiwalnej dokumentów wytwarzanych w Urzędzie Dzielnicy;
  7. przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Urzędu m.st. Warszawy.