Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Budżetu Wydziału i Wykreśleń z Hipoteki

Zakres działań:

Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Budżetu Wydziału i Wykreśleń z Hipoteki, wchodzącego w skład Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

  1. przygotowywanie projektów budżetu Wydziału;
  2. angażowanie środków finansowych związanych z bieżącą działalnością Wydziału;
  3. występowanie z wnioskami w sprawie zmian w zakresie planów budżetowych jednostek organizacyjnych, których działalność statutowa dotyczy zarządu zasobem lokalowym;
  4. kontrola środków finansowych budżetu Wydziału;
  5. kontrola i sprawdzanie merytoryczne płatności obciążających eksploatowany zasób lokalowy;
  6. przygotowywanie i rejestracja umów zawieranych w związku z działalnością Wydziału;
  7. prowadzenie postępowań w zakresie spłat wierzytelności hipotecznych, w tym rozpatrywanie wniosków o wyrażanie zgód na wykreślenie hipoteki zabezpieczającej należności m.st. Warszawy w stosunku do nabywców lokali.