Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej

Zakres działań:

Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej wchodzącego w skład Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. obsługa organizacyjna Naczelnika Wydziału oraz obsługa kancelaryjna Wydziału, w tym w szczególności:
  • prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentów w Wydziale,
  • przekazywanie dokumentacji zgodnie z dekretacją,
  • gromadzenie uchwał Zarządu Dzielnicy, Rady Dzielnicy, Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta dotyczących wybranych zagadnień ogólnych oraz wszystkich spraw będących w zakresie działania Wydziału;
 2. rejestracja na wniosek inwestora dzienników budowy;
 3. prowadzenie rejestrów wniosków, decyzji, i postanowień opracowywanych przez Wydział;
 4. przygotowywanie odpowiedzi na wnioski składane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 5. przygotowywanie okresowych sprawozdań dla jednostek organizacyjnych,, sprawozdań statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego;
 6. monitorowanie przestrzegania Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi obowiązującej w Urzędzie przez pracowników Wydziału;
 7. zamawianie oraz dystrybucja materiałów i wyposażenia biurowego;
 8. nadzór nad konserwacją i eksploatacją urządzeń biurowych;
 9. prowadzenie dokumentacji dotyczącej dyscypliny pracy pracowników Wydziału w tym listy obecności i ewidencji wyjść służbowych oraz pracy w godzinach nadliczbowych.