Park Korotyńskiego – zieleń osiedlowa

Pow. ca 5 ha, ograniczony ulicami Korotyńskiego, Mołdawską, Grzeszczyka i zabudową ul. Sierpińskiego.
Założony na terenach pofortecznych wg koncepcji opracowanej w latach 70-tych. Charakterystyczne cechy parku to relatywnie młoda, nie przekraczająca 40 lat zieleń i stosunkowo niski stopień zainwestowania. W drzewostanie dominują klony, jarzębiny, głogi, jesiony, topole. Podstawowe wyposażenie parkowe, tj. ławki i kosze parkowe, uzupełniają place zabaw, plac do ćwiczeń i siłownia plenerowa.