Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy

ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa
tel.: 22 822 11 24
fax: 22 817 64 63
e-mail: osrodekatopsochota [dot] waw [dot] pl
www: zobacz stronę

Dyrektor
Katarzyna Omen

 • Dział Postępowań Administracyjnych i Pierwszego Kontaktu, ul. Przemyska 11,

02-361 Warszawa, ul. tel. 22 822 29 62

 • Dział Usług, ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa, tel.  22 822 23 36

o   Zespół Pracy Socjalnej i Asysty Rodzinnej, 26-610 Warszawa, ul. Białobrzeska 4a, tel.  22 822 02 27

o   Zespół Usług, tel. 22 822 23 36

o   Pomoc psychologiczna, ul. Powstańców Wlkp. 17, 02-397 Warszawa, tel. 22 622 55 31 

 • Zespół Administracyjno-Gospodarczy, ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa, tel. 22 822 11 24
 • Zespół Finansowo-Księgowy, ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa
 • Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz, ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa, tel. 22 823 48 04
 • Dom Dziennego Pobytu Z Ochotą (dla osób starszych i niepełnosprawnych), ul. Grójecka 109, 02-120  Warszawa, tel. 22 659 72 91, e-mail: ddpatopsochota [dot] waw [dot] pl ()

Zakres działań:

Podstawą przyznania świadczeń przez OPS jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego, w miejscu zamieszkania osoby zgłaszającej się o pomoc.

Do Ośrodka można zgłosić się osobiście lub telefonicznie, przez przedstawiciela ustawowego lub inną osobę za zgodą zainteresowanego.

Podstawą prawną jest Ustawa o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jedn. Dz.U. 2019 r. poz. 1507), która zobowiązuje rodziny i osoby korzystające z pomocy społecznej do współdziałania z pracownikiem socjalnym w celu rozwiązywania własnych problemów.

Pomoc oferowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy:

 • pomoc materialna
 • usługowa
 • usługi opiekuńcze (np. pomoc w codziennych czynnościach domowych),
 • specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone przez Wojewodę)
 • Dom Dziennego Pobytu "Z OCHOTĄ"- ośrodek wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych)
 • poradnictwo socjalne i psychologiczne

   Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • problemów wychowawczych i trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego (dotyczy rodzin wielodzietnych i osób samotnie wychowujących dzieci),
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zakładów karnych,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.