Struktura urzędu

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Białobrzeska 26, 02-365 Warszawa

Naczelnik
Maciej Sotomski
tel.: 22 5783450, 22 5783458
Zakres działań:

Godziny pracy:  

 • Referat Profilaktyki, Wieloosobowe Stanowisko ds. Organizacyjnych  poniedziałek – piątek:  8 – 16,
 • Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego:
  a) poniedziałek:  8 – 18,
  b) wtorek, środa, czwartek i piątek: 8 – 16,
  c)środa: 8 -16 (w tym dniu interesanci są przyjmowani w godz. 8 – 12),


Do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla DzielnicyOchota należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o charakterze lokalnym, za wyjątkiem ich tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz wyposażania ich w majątek;
 2. prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, realizującymi zadania publiczne z zakresu spraw społecznych i zdrowia;
 3. realizacja, koordynacja i nadzorowanie wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS, a także Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy, a w tym:
  • obsługa Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dzielnicowego Zespołu Ochota
  • współpraca przy opracowywaniu standardów w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy,
  • opracowywanie i realizacja lokalnego programu profilaktyki uzależnień;
 4. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U., z 2015r., poz. 114, z późn. zm.) – zwaną dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych;
 5. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U., z 2012r., poz. 1228, z późn. zm.) – zwaną dalej ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 6. realizacja we współpracy z Biurem Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy działań wynikających z Warszawskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2012 - 2016
 7. inne działania, mające na celu zaspokojenie rozpoznanych potrzeb i zgłaszanych inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie polityki społecznej;
 8. wypłacanie świadczeń rodzinnych, w tym świadczeń rodzinnych przyznanych decyzją marszałka województwa;
 9. przekazywanie osobom uprawnionym lub ich przedstawicielom należnych świadczeń rodzinnych w całości lub w części w formie rzeczowej, w przypadkach określonych w art. 17a ustawy o świadczeniach rodzinnych;
 10. wytaczanie powództw o roszczenia alimentacyjne na rzecz innych osób oraz udział w tych postępowaniach;
 11. przekazywanie danych do biura informacji gospodarczej oraz występowanie o udostępnienie danych z tego rejestru;
 12. wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 13. realizacja zadań i kompetencji wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., z 2014r., poz. 1118, z późn. zm.) – zwaną dalej ustawą działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U., z 2015r., poz. 163, z późn. zm.) – zwaną dalej ustawą o pomocy społecznej, dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z podmiotami wymienionymi w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, działającymi na obszarze Dzielnicy oraz wspieranie i powierzanie tym organizacjom i podmiotom realizacji zadań publicznych o charakterze dzielnicowym, dotyczących zadań i kompetencji wykonywanych przez Dzielnicę, w tym zlecania zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności:
  • ogłaszanie otwartych konkursów ofert,
  • przyjmowanie ofert realizacji zadań,
  • powoływanie zespołów do spraw opiniowania ofert,
  • wybór ofert,
  • zawieranie umów na realizację zadań,
  • dokonywanie kontroli oraz oceny realizacji zadań;
 14. współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy oraz innymi instytucjami w ramach realizacji zadań;

Przy pomocy Wydziału wykonywany jest nadzór nad jednostką organizacyjną – Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w szczególności:

 1. zatwierdzanie planów rzeczowo finansowych oraz rocznych sprawozdań z ich działalności;
 2. rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków dotyczących działalności tych jednostek;
 3. występowanie z wnioskami w sprawie zmian w zakresie planów budżetowych tych jednostek.
 • Centrum Samopomocy Mieszkańców "Sami Sobie" ul. Tarczyńska 11 lok. 24 tel. 22 659 62 71
 • Punkt Informacyjno - Konsultacyjny

  Aby umówić się na konsultacje z wybranym specjalistą, można skontaktować się osobiście (ul. Białobrzeska 32), telefonicznie pod numerem 22 822 56 92 lub mailowo pisząc na adres ochota.pomocpik@um.warszawa.pl
   
KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ZIMA 2019 wyb 2018 Sesja Rady Dzielnicy m.st. Warszwy karta um war jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne