Struktura urzędu

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa
tel.: 22 822 11 24
fax: 22 817 64 63

Dyrektor
Alicja Watrak
Zakres działań:

Podstawą przyznania świadczeń przez OPS jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego, w miejscu zamieszkania osoby zgłaszającej się o pomoc.

Do Ośrodka można zgłosić się osobiście, przez przedstawiciela ustawowego lub inną osobę za zgodą zainteresowanego.

Podstawą prawną jest Ustawa o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 115 z 2008 r. poz. 728), która zobowiązuje rodziny i osoby korzystające z pomocy społecznej do współdziałania z pracownikiem socjalnym w celu rozwiązywania własnych problemów.

Pomoc oferowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy:

 • pomoc materialna,
 • usługowa,
 • usługi opiekuńcze (np. pomoc w codziennych czynnościach domowych),
 • specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone przez Wojewodę),
 • Dom Dziennego Pobytu "Z OCHOTĄ"- (ośrodek wsparcia dla osób samotnych w podeszłym wieku),
 • prawna - pracownik socjalny daje skierowanie na bezpłatne porady prawne,
 • poradnictwo socjalne w zakresie:
  • psychologii,
  • socjologii,
  • prawa,

 • Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
  • ubóstwa,
  • sieroctwa,
  • bezdomności,
  • bezrobocia,
  • niepełnosprawności,
  • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
  • przemocy w rodzinie,
  • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
  • problemów wychowawczych i trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego (dotyczy rodzin wielodzietnych i osób samotnie wychowujących dzieci),
  • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zakładów karnych,
  • trudności w integracji ze środowiskiem osób ze statusem uchodźcy,
  • alkoholizmu lub narkomanii,
  • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
  • klęski żywiołowej lub ekologicznej.
KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Plac Narutowicza wyb 2018 karta um war Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Ochota (na dzień 5 lipca 2 jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne