Struktura urzędu

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. Grójecka 27 m.12, 02-030 Warszawa
tel.: 22 578 35 73

Kierownik zespołu
Krzysztof Mrówka
tel.: 22 578 35 73; faks: 22 578 35 88
Zakres działań:

Do zakresu działania Delegatur Biura - Zespołów należy w szczególności:

 1. w zakresie bezpieczeństwa publicznego:
 1. analizowanie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 2. realizowanie i inicjowanie, przy współpracy z Policją i Strażą Miejską m.st. Warszawy, programów poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym współdziałanie z miejscowymi jednostkami Policji w zakresie służb ponadnormatywnych,
 3. przekazywanie informacji na temat nowych lokalizacji kamer systemu monitoringu wizyjnego na terenach dzielnic, wynikającej z realnej oceny zagrożenia przestępczością,
 4. gromadzenie, weryfikacja i aktualizacja informacji do elektronicznych baz danych dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 1. w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności:
 1. monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń na terenie dzielnicy, związanych z możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz przedstawianie propozycji przedsięwzięć ograniczających ich skutki,
 2. gromadzenie, weryfikacja i przekazywanie danych do elektronicznych baz danych dotyczących zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
 3. realizacja zadań związanych z zapewnieniem informowania i ostrzegania mieszkańców dzielnicy o zagrożeniach,
 4. nadzór nad funkcjonowaniem i obsługą:
 • radiostacji pracujących w systemie łączności zarządzania kryzysowego,
 • urządzeń systemu alarmowania i ostrzegania,
 1. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu zabezpieczenia przed kradzieżą punktów alarmowych oraz udział w odbiorach prac remontowych,
 2. uczestniczenie w treningach radiotelefonicznej łączności zarządzania kryzysowego,
 3. uczestniczenie w przeglądach budowli przeciwpowodziowych zlokalizowanych na terenie dzielnicy,
 4. pozyskiwanie, weryfikacja i przekazywanie danych do „Planu zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy” w zakresie dotyczącym dzielnic,
 5. realizowanie procedur pomocy osobom poszkodowanym w przypadku zdarzeń losowych,
 6. współudział w organizowaniu ewakuacji ludności w przypadku masowego zagrożenia dla życia i zdrowia;
 1. w zakresie spraw obronnych:
 1. aktualizacja elektronicznych baz danych dotyczących spraw obronnych,
 2. uczestniczenie w opracowywaniu „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Stołecznego Warszawy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” w zakresie dotyczącym dzielnic,
 3. prowadzenie spraw z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej osób z terenu dzielnicy, w tym rozplakatowanie obwieszczeń,
 4. organizowanie „Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy” w dzielnicach,
 5. opracowywanie i aktualizacja planów akcji kurierskiej oraz realizacja zadań związanych z ich uruchomieniem, w tym szkolenie kurierów,
 6. opracowanie i aktualizacja planów rozplakatowania obwieszczeń o powołaniu osób do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny oraz realizacja zadań z tego zakresu na terenie dzielnicy,
 7. przyjmowanie udokumentowanych wniosków, dotyczących wypłat świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia od żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
 8. wydawanie decyzji administracyjnych o uznaniu osób, którym doręczono karty powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy odbywających tę służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierzy samotnych,
 9. przyjmowanie wniosków oraz przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wypłaty rekompensat za wynagrodzenie utracone z powodu odbywania ćwiczeń wojskowych,
 10. prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
 11. opracowywanie i aktualizacja planów świadczeń osobistych i rzeczowych w terminie ustalonym przez Wydział Spraw Obronnych,
 12. współudział w realizacji zadań z zakresu HNS (Wsparcia Państwa Gospodarza),
 13. udział w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, ćwiczeń i treningów obronnych,
 14. udział w opracowaniu i aktualizacji „Wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa lub gospodarki, ochrony życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli, mających pierwszeństwo do zaopatrzenia się w paliwa pochodzące z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, mających siedzibę na obszarze administracyjnym m.st. Warszawy”,
 15. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem z urzędu (radnych dzielnicy) i na wniosek (osób, których powołanie do czynnej służby wojskowej groziłoby zaprzestaniem lub poważnym zakłóceniem pracy urzędu dzielnicy) od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

 

BEZPIECZEŃSTWO

KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ZIMA 2019 wyb 2018 Sesja Rady Dzielnicy m.st. Warszwy karta um war jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne