Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

UWAGA Przedsiębiorcy!

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Ochota  m.st. Warszawy przypomina, że na terenie kraju – co do zasady – obowiązuje zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych.

Ustawodawca dopuszcza jednak prowadzenie reklamy i promocji napojów alkoholowych przez Przedsiębiorców, ale wyłącznie wewnątrz:

  • pomieszczeń hurtowni napojów alkoholowych;
  • wydzielonych stoisk handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych;
  • punktów, które prowadzą sprzedaż wyłącznie tego typu asortymentu;
  •  punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Powyższe zasady uregulowane zostały w art. 131 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487).

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w Warszawie, wyrokiem z dnia 13.07.2017 r.,sygn. akt II GSK 982/17, interpretując przepisy w/w ustawy, stwierdził, że niedopuszczalna jest reklama napojów alkoholowych w witrynie punktu sprzedaży, w taki sposób, że ich znaki towarowe widoczne są z zewnątrz punktu.          

 W celu jednolitego stosowania – na terenie m.st. Warszawy – przepisów dotyczących zakazu reklamy napojów alkoholowych, wprowadzone zostały Standardy obowiązujące przy stosowaniu przepisów o zakazie reklamy i promocji napojów alkoholowych.

Prosimy o przestrzeganie wskazanych zasad, zwracając uwagę Państwa, że naruszenie ustawowego zakazu reklamy lub promocji napojów alkoholowych może skutkować utratą zezwoleń na ich sprzedaż.

 

***

Szanowni Przedsiębiorcy

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przypomina, że Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, zobowiązani są do wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń, w terminach podstawowych do:

  • 31 stycznia;
  • 31 maja;
  • 30 września

danego roku kalendarzowego.

W przypadku niedokonania opłaty w w/w terminach, Przedsiębiorca może jeszcze ją uiścić w terminie 30 kolejnych dni, licząc od dnia następnego po terminie podstawowym.

W takiej sytuacji kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

W przypadku niedokonania opłaty w ustawowych terminach, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa. Przedsiębiorca może wówczas wystąpić o wydanie nowego zezwolenia, nie wcześniej jednak, niż po upływie 6 miesięcy.

Regulacje dotyczące wysokości oraz terminów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zawarte są w art.111 i art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487).

Wpłat należy dokonywać na podane niżej konto bankowe:

98 1030 1508 0000 0005 5002 4195

/na dowodzie wpłaty należy podać adres i rodzaj placówki, której opłata dotyczy/

***

UWAGA!  WAŻNE!

Przed wniesieniem opłaty w styczniu 2018 r.  obowiązkowe jest złożenie - w Wydziale Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Ochota (V piętro, p. 523, 524) – pisemnego  oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych uzyskanej w danym punkcie w roku 2017.

Formularz oświadczenia  dostępny jest pod poniższym adresem:

https://warszawa19115.pl/documents/20184//0//O%C5%9Bwiadczenie+o+warto%C5%9Bci+sprzeda%C5%BCy+-+nowy+pdf

W celu obliczenia wysokości opłaty można skorzystać ze specjalnego  kalkulatora  on – line, który znajduje się pod adresem:

 https://kalkulatoralkoholi.um.warszawa.pl/     

W przypadku trudności, pomocą służą pracownicy Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń – tel: 22/ 57-83-511

Należy pamiętać, że niezłożenie oświadczenia w terminie określonym ustawowo  skutkuje, tak jak w przypadku niedokonania opłaty, wygaśnięciem zezwoleń!

Możliwość dopełnienia tego obowiązku kończy się  ostatecznie z dniem 2 marca 2018 r.!!!, przy czym w przypadku złożenia oświadczenia w okresie od 1 lutego do 2 marca, wysokość opłaty wzrasta o 30% kwoty opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w całym roku kalendarzowym 2018.

KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
 
Słupki zus jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne MPW