Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny prowadzony jest przez Urząd Dzielnicy Ochota, w ramach zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. PIK prowadzi działalność edukacyjną i informacyjną na rzecz mieszkańców Ochoty oraz innych dzielnic Warszawy.

W Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym można uzyskać porady w zakresie:

 • uzależnień od alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych,
 • problemów osób współuzależnionych,
 • przemocy domowej (osobom doświadczającym przemocy i jej sprawcom),
 • DDA,
 • kryzysu psychicznego,
 •  HIV/ AIDS,
 • innych (trudna sytuacja życiowa, sprawy socjalne, problemy małżeńskie, wychowawcze itp.).

Konsultantami PIK są: terapeuta uzależnień, prawnik, edukator do spraw HIV/AIDS, psycholog, konsultant do spraw socjalnych oraz przemocy w rodzinie.
Po wstępnej diagnozie problemu klienci otrzymają informację o możliwych formach pomocy świadczonej przez specjalistyczne placówki oraz pomoc w jej wyborze.

PORADY W PIK SĄ BEZPŁATNE.

Tel.             22 822 56 92
E-mail         ochota [dot] pomocpikatum [dot] warszawa [dot] pl

W sprawach pilnych, w godzinach 8.00 – 16.00 kontakt pod numerem telefonu 519 047 207.

Ponadto w siedzibie PIK, w ramach harmonogramu realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w 2018 roku,realizowane są dwa programy skierowane do osób doświadczających przemocy, stosujących przemoc oraz ich rodzin oraz do osób z rodzin z problemem alkoholowym:
 

1. Program w zakresie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i    rehabilitacyjnej na rzecz osób doświadczających przemocy,    stosujących przemoc oraz ich rodzin - wsparcie indywidualne i grupowe

 • wtorek godz. 16.00 – 21.00
 • realizator: Krzysztof Rusiniak, psycholog

Program przeznaczony dla osób dorosłych, kobiet i mężczyzn.

Jego celem jest m.in.:

 • uzyskanie wsparcia,
 • wyjście z izolacji,
 • uświadomienie sobie swojej sytuacji psychicznej, społecznej i prawnej,
 • zdobycie wiedzy o możliwościach różnych form pomocy.

2. Program w zakresie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej na rzecz osób z rodzin z problemem alkoholowym – wsparcie indywidualne i grupowe

 • piątek godz. 15.00 – 21.00
 •  realizator: Adam Maziewski, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Celem Programu jest m.in.:

 • zdobycie niezbędnej wiedzy dotyczącej problemów rodziny z problemem alkoholowym,
 • nabycie nowych umiejętności interpersonalnych,
 • nabycie podstawowych umiejętności niezbędnych do rozpoznawania własnych problemów oraz sposobów ich rozwiązywania,
 • podnoszenie własnych umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz kreatywnego wykorzystywania własnego czasu,
 • nabycie podstawowych umiejętności dotyczących radzenia sobie z własnymi uczuciami/emocjami.