Referat Lokali Mieszkalnych

Zakres działań:

Do zakresu działania Referatu Lokali Mieszkalnych, wchodzącego w skład Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. utrzymanie, eksploatowanie i dysponowanie mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy;
 2. przyjmowanie w zarząd lokali i budynków wchodzących w skład zasobu lokalowego m.st. Warszawy, położonego na obszarze Dzielnicy;
 3. wyrażanie zgody na przekazanie lokali mieszkalnych, położonych na obszarze Dzielnicy do dyspozycji innych dzielnic m.st. Warszawy;
 4. prowadzenie postępowań z zakresu dodatków mieszkaniowych i ulg w spłatach należności za użytkowane lokale mieszkalne;
 5. analiza i weryfikacja wniosków o najem, zamianę lokalu mieszkalnego;
 6. przekazywanie do rozstrzygnięcia przez Zarząd Dzielnicy spraw o najem mieszkania;
 7. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawach najmu lokali mieszkalnych;
 8. rozpatrywanie wniosków o podnajem lokali lub ich użyczenie;
 9. przygotowywanie rozstrzygnięć w sprawie stwierdzanie wstąpienia w stosunek najmu po śmierci najemcy na podstawie Kodeksu cywilnego i innych ustaw oraz regulacje tytułów prawnych do lokali;
 10. prowadzenie postępowań w zakresie wypowiadania umów najmu, w tym prowadzenie kontroli w celu ustalenia przestrzegania przez lokatorów ich obowiązków;
 11. rozpatrywanie wniosków z zakresu przywracanie tytułów prawnych do zajmowanych lokali po ustaniu przyczyny wypowiedzenia najmu;
 12. realizacja rocznych list osób kierowanych do zawarcia umów najmu;
 13. przygotowywanie spraw na posiedzenia Komisji Mieszkaniowej i sporządzania protokołów z posiedzeń tej komisji;
 14. prowadzenie rejestru lokali wolnych i wydanych skierowań do zawarcia umowy najmu;
 15. współpraca z ZGN w sprawach remontów lokali mieszkalnych;
 16. wnioskowanie do Zarządu Dzielnicy o wyodrębnienie lokali socjalnych;
 17. przygotowywanie skierowań do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych, w tym przekazanych do dyspozycji Dzielnicy z obszaru innych dzielnic lub z zasobu towarzystw budownictwa społecznego, w ramach puli partycypacyjnej m.st. Warszawy;
 18. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie zmiany przeznaczenia lokali z mieszkalnego na użytkowy;
 19. przygotowywanie do podpisu Burmistrza dokumentów dotyczących umów najmu lokali mieszkalnych, w tym socjalnych i zamiennych, w zakresie ich zawierania, dokonywania zmian, rozwiązywania, wypowiadania;
 20. prowadzenie spraw dotyczących spadków nabytych przez m.st. Warszawa i Skarb Państwa, w tym związanych ze długami spadkowymi, gdy w skład masy spadkowej wchodzi:
  • prawo własności do nieruchomości lokalowej,
  • ograniczone prawo do nieruchomości lokalowej;
 21. prowadzenie ewidencji nabytych w drodze spadku praw;
 22. prowadzenie procedur w zakresie wynajmowania lokali położonych na obszarze Dzielnicy od innych właścicieli w celu realizacji zadań m.st. Warszawy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej;
 23. nadzór nad obsługą finansową lokali w zakresie pobierania czynszów, kaucji zabezpieczającej oraz innych opłat od najemców oraz odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokali oraz nadzór nad czynnościami związanymi z dochodzeniem i egzekwowaniem należności m.st. Warszawy;
 24. rozpatrywanie wniosków dotyczących rozkładania kaucji zabezpieczającej na raty, należnych m.st. Warszawie od lokatorów oraz zwalniania z obowiązku jej zapłaty, a także jej zwrotu po opróżnieniu lokalu przez najemcę lub po nabyciu przez niego prawa własności tego lokalu;
 25. przygotowywanie projektów ugód zawieranych z właścicielami lokali w przypadku niedostarczenia przez m.st. Warszawę lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego oraz wypłata odszkodowań z tego tytułu na podstawie ugody lub wyroku sądowego;
 26. prowadzenie spraw związanych z realizacją wyroków sądowych orzekających eksmisję z lokali oraz nakazy zapłaty;
 27. wykonywanie wizji i kontroli użytkowania lokali;
 28. uczestnictwo w wejściach do lokali w przypadku zaistnienia awarii;
 29. obsługa archiwum Wydziału;
 30. wskazywanie tymczasowych pomieszczeń dla dłużnika, którego dotyczy obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, na podstawie tytułu wykonawczego, a nie posiadającego prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego.