Referat Obsługi Bezpośredniej

Zakres działań:

Do zakresu działania Referatu Obsługi Bezpośredniej wchodzącego w skład Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. przyjmowanie, w zakresie swojej właściwości miejscowej i rzeczowej, pism, w tym:
  • podań, skarg, wniosków oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
  • sortowanie i przekazywanie przyjętych pism do odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu,
  • udostępnianie formularzy i wzorów pism,
  • udzielanie informacji o organach właściwych oraz o trybie i procedurach rozpatrywania spraw oraz niezbędnej treści wniosku, podania, pisma lub załącznika,
  • gromadzenie i udzielanie informacji na temat stanu kierowanych spraw, w szczególności na temat stanu realizacji spraw pod względem przestrzegania terminów i procedur,
  • wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów;
 2. prowadzenie ewidencji korespondencji oraz monitorowanie terminowości rozpatrywania spraw wszczętych przez przyjęte pisma przez odpowiednie komórki organizacyjne Urzędu.