Referat Podatków i Planowania Budżetowego

Zakres działań:

Do zakresu działania Referatu Podatków i Planowania Budżetowego wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych oraz prowadzenie rejestrów wymiarowych przypisów i odpisów;
 2. prowadzenie ewidencji podatników podatku od nieruchomości i podatku rolnego;
 3. pobór podatków i opłat lokalnych;
 4. prowadzenie postępowania podatkowego dotyczącego umorzeń, odroczeń terminów, rozłożeń na raty podatków od nieruchomości i rolnego oraz przygotowanie projektów decyzji;
 5. egzekucja należności pieniężnych w ramach posiadanych uprawnień;
 6. przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych;
 7. przygotowywanie projektów zaświadczeń dotyczących należności niepodatkowych;
 8. prowadzenie kasy podatkowej Urzędu Dzielnicy;
 9. prowadzenie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników oraz umowy ubezpieczenia budynków rolniczych;
 10. prowadzenie księgowości dochodów Dzielnicy;
 11. opracowywanie projektu załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy w układzie tradycyjnym i zadaniowym wraz z informacją opisową:
  • przekazanie do Wydziałów dla Dzielnicy oraz jednostek organizacyjnych wytycznych (założeń do budżetu i innych materiałów) w celu sporządzenia projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy,
  • współpraca z biurami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi oraz Wydziałami dla Dzielnicy w zakresie opracowywania projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy,
  • zbieranie, weryfikacja, uwzględnianie i kompletowanie projektów planów finansowych jednostek budżetowych, dochodów własnych jednostek budżetowych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez Dzielnicę i jej jednostki organizacyjne,
  • opracowywanie projektów zbiorczych planów finansowych:
   • dochodów i wydatków Dzielnicy,
   • dochodów własnych jednostek budżetowych,
   •  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
  • przekazywanie Wydziałom dla Dzielnicy oraz jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji celem dostosowania projektów planów oraz planów odpowiednio do projektu uchwały budżetowej i uchwały budżetowej,
  • weryfikacja otrzymanych od jednostek organizacyjnych oraz Wydziałów dla Dzielnicy projektów planów finansowych i planów finansowych pod względem ich zgodności odpowiednio z projektem uchwały budżetowej i uchwałą budżetową,
  • opracowanie projektu układu wykonawczego załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy;
 12. realizacja załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy:
  • współpraca z biurami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi oraz Wydziałami dla Dzielnicy w zakresie zmian załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej,
  • weryfikacja, pod względem zgodności z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.), klasyfikacji budżetowej, zadań przewidzianych do realizacji w budżecie m.st. Warszawy w tym z instrukcją w sprawie dokonywania zmian w budżecie m.st. Warszawy oraz pod względem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, wniosków w sprawie zmian w budżecie otrzymanych od jednostek organizacyjnych i Wydziałów dla Dzielnicy,
  • sporządzanie projektów uchwał Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy dotyczących zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy wraz z objaśnieniami w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, d)sporządzanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy nie skutkującymi zmianami budżetu w układzie tradycyjnym i zadaniowym, dotyczących zmiany objaśnień (kalkulacji) i dysponentów będących Wydziałami dla Dzielnicy,
  • sporządzanie harmonogramu dochodów i wydatków załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy,
  • przekazywanie Wydziałom dla Dzielnicy oraz jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji celem dostosowania planów finansowych do zmian ujętych w zarządzeniach Prezydenta oraz uchwałach Rady m.st. Warszawy,
  • aktualizacja układu wykonawczego załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na podstawie zarządzeń Prezydenta oraz uchwał Rady m.st. Warszawy,
  • kontrola przedkładanych przez kierowników jednostek budżetowych zmian w planie wydatków rachunkach dochodów własnych tych jednostek pod względem zgodności z uchwałą Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych m.st. Warszawy oraz z planem zatwierdzonym przez Radę m.st. Warszawy,
  • nadzór i kontrola realizacji załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy (w tym przestrzegania dyscypliny finansów publicznych),
  • wnioskowanie, w zakresie swoich kompetencji, zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, opracowanie projektów uchwał: Zarządu Dzielnicy i Rady Dzielnicy w sprawie wniosków o zmianę załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy;
 13. sprawozdawczość okresowa:
  • weryfikacja sprawozdań budżetowych i finansowych jednostek budżetowych nadzorowanych przez Dzielnicę i rachunków dochodów własnych tych jednostek,
  • weryfikacja i zatwierdzanie sprawozdań dzielnicowych instytucji kultury nadzorowanych przez Dzielnicę,
  • sporządzanie sprawozdań opisowych z wykonania zadań finansowanych z załącznika Dzielnicy do budżetu m.st. Warszaw, w terminach określonych przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
  • rozliczanie zadań zleconych i powierzonych finansowanych z dotacji celowych, kontrola finansowa i rozliczanie dotacji udzielanych z załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy,
  • bieżąca analiza sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych i Wydziałów dla Dzielnic,
  • przygotowywanie materiałów kalkulacyjnych i analiz ekonomicznych dla Skarbnika, Zarządu Dzielnicy i Rady Dzielnicy,
  • okresowe sporządzanie informacji o stopniu realizacji załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy,
  • przygotowywanie prognoz finansowych w perspektywie średnio i długo okresowej,
  • opracowywanie analiz historycznych i bieżących w zakresie załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy;
 14. bieżące monitorowanie zmian w przepisach prawnych w zakresie prawa finansów publicznych