Referat Promocji i Dialogu Społecznego

ul. Grójecka 17A, Warszawa
tel.: 22 578 35 34, 578 35 20

Zakres działań:

Do zakresu działania Referatu Promocji i Dialogu Społecznego wchodzącego w skład Wydziału Promocji i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. przygotowanie planu przedsięwzięć promocyjnych wynikających z potrzeb i tradycji;
 2. stała współpraca z Biurem Promocji Miasta w zakresie tworzenia pozytywnego i spójnego wizerunku m.st. Warszawy i Dzielnicy, związana w szczególności ze stosowaniem systemu identyfikacji wizualnej znaku promocyjnego m.st. Warszawy w dzielnicowych materiałach promocyjnych i informacyjnych, w tym w tworzeniu wspólnych projektów służących budowaniu marki m.st. Warszawy;
 3. współpraca w zakresie uzgodnionych działań dotyczących promocji i przygotowywania materiałów promocyjnych oraz sprawozdań z wykonania programów promocji i przekazywanie ich do Biura Promocji Miasta;
 4. prowadzenie i nadzór działań promocyjnych projektu we współpracy z Biurem Promocji Miasta, w szczególności przy stosowaniu systemu identyfikacji wizualnej znaku promocyjnego m.st. Warszawy w materiałach promocyjnych i informacyjnych;
 5. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem projektów oraz animacja działań na rzecz mieszkańców;
 6. utrzymywanie bieżących kontaktów z prasą, współpraca w tym zakresie z Rzecznikiem Prasowym Urzędu;
 7. prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań Wydziału;
 8. przygotowywanie i realizacja stosownych umów i porozumień dotyczących programów promocji Dzielnicy, a także sporządzanie sprawozdań z wykonania tych programów;
 9. udzielanie odpowiedzi na artykuły prasowe, dotyczące zadań wykonywanych przez Dzielnicę;
 10. przygotowywanie, organizacja i obsługa konferencji prasowych z przedstawicielami mediów;
 11. nadzór oraz aktualizacja merytoryczna zawartości portalu internetowego Urzędu Dzielnicy;
 12. organizowanie i prowadzenie spotkań oraz konsultacji społecznych dotyczących planowanych działań władz Dzielnicy i m.st. Warszawy lub wspieranie innych wydziałów dla Dzielnicy, jednostek organizacyjnych Dzielnicy w prowadzeniu konsultacji społecznych;
 13. prowadzenie działań informacyjnych dla mieszkańców Ochoty towarzyszących konsultacjom społecznym, dotyczących planowanych działań władz Dzielnicy i m.st. Warszawy;
 14. przygotowywanie analiz i innych opracowań z zakresu zadań Referatu;
 15. organizowanie badań opinii społecznej dotyczących planowanych działań władz Dzielnicy i m.st. Warszawy;
 16. obsługa dzielnicowej platformy internetowej do konsultacji społecznych planowanych i realizowanych przedsięwzięć miejskich;
 17. uaktualnianie dzielnicowego portalu internetowego w zakresie spotkań i konsultacji społecznych dotyczących planowanych działań władz Dzielnicy;
 18. przygotowywanie projektów uchwał Rady Dzielnicy oraz Zarządu w sprawach wynikających z zakresu zadań Referatu;
 19. współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami gospodarczymi w zakresie realizowanych zadań;
 20. obsługa techniczno-organizacyjna Młodzieżowej Rady Dzielnicy m.st. Warszawy.

Godziny pracy:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.