Referat Wydatków i Rozliczeń

Zakres działań:

Do zakresu działania Referatu Wydatków i Rozliczeń, wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. prowadzenie księgowości dochodowej i wydatkowej Dzielnicy;
 2. księgowanie wydatków według klasyfikacji budżetowej;
 3. księgowanie wydatków według zaangażowania i zadań;
 4. księgowanie dochodów według klasyfikacji budżetowej;
 5. pobór i ewidencja wpłat, opłat za korzystanie z mienia m.in. dzierżawy, wieczystego użytkowania oraz wykupu mienia;
 6. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 7. rozliczanie magazynu pod względem ilościowym i wartościowym;
 8. naliczanie amortyzacji środków trwałych;
 9. sporządzanie zestawień list płac pracowników etatowych oraz zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, w celu ustalenia wysokości składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podatku dochodowego;
 10. prowadzenie windykacji należności poza podatkowych;
 11. prowadzenie kasy głównej Urzędu Dzielnicy;
 12. ewidencja, księgowanie i rozliczanie wpłat z tytułu opłaty skarbowej;
 13. przygotowywanie projektów decyzji z zakresu opłaty skarbowej;
 14. ewidencja wpłat z tytułu opłat komunikacyjnych i dowodów osobistych;
 15. ewidencja i rozliczanie podatku VAT;
 16. sporządzanie deklaracji VAT;
 17. księgowanie wpłat dot. dzierżawy;
 18. prowadzenie ewidencji obrotów dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych;
 19. przygotowywanie dokumentów dla Burmistrza dotyczących umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności z tytułu umów dzierżawy i użytkowania wieczystego;
 20. prowadzenie kont analitycznych dochodów poza podatkowych według klasyfikacji budżetowej;
 21. prowadzenie ewidencji kont depozytowych;
 22. sporządzanie okresowych sprawozdań;
 23. prowadzenie rejestru umów zleceń i o dzieło zawieranych przez Zarząd Dzielnicy z osobami fizycznymi;
 24. prowadzenie księgowości oraz terminowe odprowadzanie dochodów z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.