Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 • Świadczenia z funduszu przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł.
   
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna* .
   
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
  • do ukończenia przez nią 18 roku życia,
  • do ukończenia przez nią 25 roku życia, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bezterminowo, jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
    
 • Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
   
 • Okres świadczeniowy jest liczony od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
   

* - Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Więcej:
e-mail: ochota [dot] swiadczeniaatum [dot] warszawa [dot] pl