Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 roku

Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 roku

NA PORADY W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ OBOWIĄZUJA ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU 19 115

Z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać osoby uprawnione, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 Formy nieodpłatnej pomocy prawnej:

·        poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym; administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;

·         wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;

·        sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;

·        sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

·        poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji

Formy nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

·        działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej;

·        podniesienie świadomości osoby uprawnionej o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

·        wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu;

·        w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie:

·        prawa pracy,

·        prawa cywilnego,

·        prawa karnego,

·        prawa administracyjnego,

·        ubezpieczenia społecznego

·        prawa rodzinnego i opiekuńczego,

·        prawa celnego, dewizowego i handlowego,

·        przygotowania do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,

·        prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Poradnictwo obywatelskie obejmuje wsparcie dotyczące:

·        porad dla osób zadłużonych,

·        porad z zakresu spraw mieszkaniowych,

·        porad z zakresu zabezpieczenia społecznego.

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wymagane jest okazanie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Więcej informacji na temat nieodpłatnych porad prawnych oraz lokalizacje w Warszawie dostępne są na stronie warszawa19115

http://www.um.warszawa.pl/nieodplatnapomocprawna#

W 2020 roku porady prawne udzielane są według podanego poniżej grafiku:

Nieodpłatana pomoc prawna

Godziny udzielania pomocy prawnej przez

adwokata i radcę prawnego

Godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
przez organizację pozarządową

PONIEDZIAŁEK

13:00 – 17:00

9:00 – 13:00

WTOREK

8:00 – 12:00

12:00 – 16:00

ŚRODA

12:30 – 16:30

8:30 – 12:30

CZWARTEK

8:00 – 12:00

12:00 – 16:00

PIĄTEK

12:00 – 16:00

8:00 – 12:00

 

ZAPISY

 

telefon:

aplikacja:

strona internetowa:

 

 

19 115

Warszawa 19115

www.um.warszawa.pl/nieodplatnapomocprawna

 

 

--

 


Adres źródłowy: http://www.urzadochota.waw.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-w-2020-roku

Załączniki