Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich

ul. Grójecka 17A, Warszawa
tel.: 22 578 36 58

Zakres działań:

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Funduszy Europejskich, wchodzącego w skład Wydziału Promocji i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. inicjowanie tworzenia projektów współfinansowanych ze środków funduszy pomocowych w zakresie właściwości Dzielnicy;
 2. udzielanie i udostępnianie informacji na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych Jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy oraz szerokiej społeczności na terenie Dzielnicy; doradztwo dla osób zainteresowanych realizacją projektu;
 3. koordynacja oraz organizacja prac zespołów projektowych powołanych w Dzielnicy do przygotowania i realizacji projektów, które ubiegają się o dofinansowanie w oparciu o obowiązujące w m.st. Warszawie systemy wdrażania projektów zgłaszanych do współfinansowania z funduszy pomocowych;
 4. opiniowanie projektów zgłaszanych przez komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy lub Jednostki organizacyjne, pod kątem możliwości ubiegania się o fundusze pomocowe;
 5. opracowywanie, samodzielnie lub we współpracy z zespołem projektowym wniosków o dofinansowanie projektów z obszaru zadań Dzielnicy;
 6. składanie - pod nadzorem Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego/Biura Pomocy i Projektów Społecznych wniosków do instytucji wdrażających/pośredniczących o dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych zadań realizowanych przez Dzielnicę;
 7. podejmowanie, w ramach zadań regulaminowych lub statutowych, działań zapewniających możliwie szerokie uczestnictwo danej jednostki na zasadach partnerskich w projektach finansowanych z funduszy pomocowych, wskazanych przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych lub wyszukanych we własnym zakresie;
 8. stymulowanie współpracy międzynarodowej, w ramach zadań regulaminowych lub statutowych Dzielnicy, z miastami partnerskimi oraz poszczególnymi komórkami organizacji europejskich, których członkiem jest m.st. Warszawa, zgodnie ze wskazaniami Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego/Biura Pomocy i Projektów Społecznych;
 9. monitorowanie i ewaluacja projektów realizowanych w Dzielnicy, które korzystają z finansowania z funduszy pomocowych, samodzielnie lub we współpracy z zespołem projektowym lub we współpracy z ekspertami w danej dziedzinie oraz prowadzenie elektronicznego systemu realizacji tych projektów;
 10. sporządzanie rocznych planów działań informacyjnych na temat funduszy pomocowych, również wśród mieszkańców Dzielnicy, a następnie ich organizacja i prowadzenie – we współpracy z Biurem Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego/Biurem Pomocy i Projektów Społecznych ;
 11. w systemie elektronicznym prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów planowanych i realizowanych na terenie Dzielnicy w ramach określonych funduszy pomocowych, przekazywanie bieżących informacji dotyczących tych projektów do Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego/Biura Pomocy i Projektów Społecznych oraz składanie okresowych raportów w terminie do 31 lipca oraz do 31 stycznia każdego roku;
 12. utrzymywanie kontaktów z urzędami centralnymi, w szczególności z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim oraz organami samorządowymi, zaangażowanymi w proces wdrażania funduszy pomocowych;
 13. rewitalizacja m.st. Warszawy w części dotyczącej Dzielnicy w zakresie realizowanych przez nią zadań – we współpracy z Biurem Polityki Lokalowej;
 14. monitorowanie i realizacja Programu Opieki nad Zabytkami m.st. Warszawy w zakresie przewidzianym dla Dzielnicy Ochota.

Godziny pracy:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.