Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kancelarii, Ewidencji, Sprawozdawczości i Interwencji

Zakres działań:

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Kancelarii, Ewidencji, Sprawozdawczości i Interwencji wchodzącego w skład Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. przyjmowanie, rejestrowanie, segregacja korespondencji wpływającej do Urzędu Dzielnicy;
 2. kwalifikowanie i przekazywanie przyjętej korespondencji do odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu;
 3. rejestrowanie korespondencji wychodzącej z Urzędu Dzielnicy;
 4. prowadzenie ewidencji korespondencji;
 5. dostarczanie korespondencji do urzędów pocztowych;
 6. wykonywanie zadań wynikających z postanowień sądów powszechnych polegające na wywieszaniu i dopilnowywaniu terminowości ogłoszeń sądowych;
 7. wykonywanie doręczeń zastępczych;
 8. monitorowanie terminowości rozpatrywania spraw wszczętych przez przyjęte pisma przez odpowiednie komórki organizacyjne Urzędu;
 9. przygotowanie bieżących i okresowych informacji, sprawozdań i analiz w zakresie zadań Wydziału;
 10. opracowanie propozycji doskonalenia zasad i procedur obsługi klientów;
 11. wdrażanie, w zakresie zadań Wydziału, projektów doskonalenia zasad i procedur obsługi klientów;
 12. archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującą w Urzędzie instrukcją kancelaryjną;
 13. przyjmowanie zgłaszanych przez mieszkańców interwencji i przekazywanie do odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu lub innych właściwych do rozpatrzenia sprawy instytucji;
 14. udzielanie informacji pisemnie, ustnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną o organach właściwych oraz o trybie i procedurach rozpatrywania spraw oraz niezbędnej treści wniosku, podania, pisma lub załącznika.