Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych

ul. Białobrzeska 26, 02-365 Warszawa
tel.: 22 578 34 52

Zakres działań:

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Organizacyjnych wchodzącego w skład Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

  1. współpraca z instytucjami sektora publicznego, w tym z Biurem Funduszy Europejskich w zakresie opracowywania i realizacji na terenie Dzielnicy programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w granicach udzielonego pełnomocnictwa;
  2. prowadzenie stałej aktualizacji bazy danych o organizacjach pozarządowych, instytucjach znajdujących się na terenie Dzielnicy realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia;
  3. opiniowanie i udzielanie rekomendacji projektom i ofertom przygotowanym przez organizacje pozarządowe w zakresie spraw społecznych i zdrowia;
  4. prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o charakterze lokalnym;
  5. współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i placówkami ochrony zdrowia w celu realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie Dzielnicy oraz prowadzenie monitoringu tych zadań;
  6. realizacja i koordynacja wykonania Warszawskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy;
  7. inicjowanie i prowadzenie lokalnych kampanii społecznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia;
  8. przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia;
  9. inne działania, mające na celu zaspokojenie rozpoznanych potrzeb i zgłaszanych inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie polityki społecznej i zdrowia.