Wieloosobowe stanowisko pracy ds. realizacji, analizy i postępowań

Zakres działań:

Do zadań Wieloosobowego stanowiska pracy ds. realizacji, analizy i postępowań, wchodzącego w skład Referatu Lokali Mieszkalnych, należy w szczególności:

 1. analiza i weryfikacja wniosków o najem ,zamianę lokalu mieszkalnego,
 2. przekazywanie do rozstrzygnięcia przez Zarząd Dzielnicy spraw o najem mieszkania,
 3. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawach najmu lokali mieszkalnych,
 4. rozpatrywanie wniosków o podnajem lokali lub ich użyczenie,
 5. stwierdzanie wstąpienia w stosunek najmu po śmierci najemcy na podstawie Kodeksu cywilnego i innych ustaw oraz regulacje tytułów prawnych do lokali,
 6. prowadzenie postępowań w zakresie wypowiadania umów najmu,
 7. przywracanie tytułów prawnych do zajmowanych lokali po ustaniu przyczyny wypowiedzenia najmu,
 8. realizacja rocznych list osób kierowanych do zawarcia umów najmu,
 9. przygotowywanie spraw na posiedzenia Komisji Mieszkaniowej i sporządzania protokołów z posiedzeń tej komisji,
 10. prowadzenie rejestru lokali wolnych i wydanych skierowań do zawarcia umowy najmu,
 11. współpraca z Zarządem Gospodarowania Nieruchomościami w sprawach remontów lokali mieszkalnych,
 12. wnioskowanie do Zarządu Dzielnicy o wyodrębnienie lokali socjalnych,
 13. przygotowywanie skierowań do zawarcia umów najmu,
 14. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie zmiany przeznaczenia lokali z mieszkalnego na użytkowy,
 15. przygotowywanie umów najmu do podpisu przez Burmistrza Dzielnicy,
 16. prowadzenie spraw dotyczących spadków nabytych przez m. st. Warszawa i Skarb Państwa, w tym związanych ze długami spadkowymi, gdy w skład masy spadkowej wchodzi:
  1. rawo własności do nieruchomości lokalowej
  2. ograniczone prawo do nieruchomości lokalowej.
 17. prowadzenie ewidencji nabytych w drodze spadku praw, o których mowa w pkt 16 ppkt 1 i 2.