Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Urbanistyki i Architektury

Zakres działań:

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Urbanistyki i Architektury wchodzącego w skład Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) – zwaną dalej ustawą – Kodeks postępowania administracyjnego;
 2. wykonywanie analiz urbanistycznych i dokonywanie wizji terenu w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych o wydanie decyzji określonych w pkt 1;
 3. wydawanie zaświadczeń w trybie art. 217 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w tym zaświadczeń o braku istnienia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych terenów;
 4. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz udzielanie informacji i wyjaśnień na temat przeznaczenia terenów w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
 5. wydawanie opinii i uzgodnień na wniosek innych jednostek, wynikających z przepisów prawa;
 6. przekazywanie odwołań i zażaleń do organu odwoławczego w związku z wydanymi decyzjami i postanowieniami;
 7. udzielanie stronom postępowania informacji o stanie załatwianych spraw oraz informacji i wyjaśnień treści przepisów dotyczących prowadzonych spraw;
 8. prowadzenie postępowań w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 9. przygotowywanie odpowiedzi na wnioski składane w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą o dostępie do informacji publicznej;
 10. informowanie uprawnionych organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów będących w posiadaniu Wydziału, a także wydawanie kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem;
 11. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach pozwolenia na budowę i wykonania robót budowlanych w oparciu o przepisy ustawy - Prawo budowlane;
 12. rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub zmiany sposobu użytkowania w trybie ustawy - Prawo budowlane;
 13. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 14. prowadzenie postępowań w sprawach odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych;
 15. przekazywanie odwołań i zażaleń do Wojewody Mazowieckiego w związku z wydanymi decyzjami i postanowieniami;
 16. współdziałanie z organami nadzoru budowlanego w zakresie określonym w ustawie - Prawo budowlane;
 17. wydawanie zaświadczeń w trybie art. 217 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w tym zaświadczeń o samodzielności lokali;
 18. dokonywanie wizji terenu i obiektów w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych;
 19. wydawanie opinii i uzgodnień na wniosek innych jednostek, wynikających z przepisów prawa;
 20. udzielanie stronom postępowań informacji ogólnych niezbędnych do wszczęcia postępowania administracyjnego oraz jego przebiegu, a także treści przepisów dotyczących prowadzonych spraw;
 21. przygotowywanie odpowiedzi na wnioski składane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 22. informowanie uprawnionych organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów będących w posiadaniu Wydziału, a także wydawanie kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem;
 23. prowadzenie postępowań w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie wynikającym z ustawy - Prawo budowlane;
 24. prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie art. 57 ustawy o transporcie kolejowym;
 25. przygotowywanie miesięcznych raportów dotyczących przyjętych wniosków i wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazywanie ich do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, w związku z art. 82b ust. 2 ustawy – Prawo budowlane.