Wydział Oświaty i Wychowania dla dzielnicy

ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa
tel.: 22 822 04 17, 22 822 19 08
tel/fax 22 823 20 30
e-mail: ochota [dot] wowatum [dot] warszawa [dot] pl
www: zobacz stronę

Naczelnik
Krzysztof Grochowski
e-mail: kgrochowskiatum [dot] warszawa [dot] pl

Zakres działań:
Do zakresu działania Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i wyposażeniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, między innymi w pracownie internetowe i centralne biblioteki multimedialne;
 2.  wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem dostępności do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym udział w pracach związanych z naborem do placówek oświatowych;
 3. prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz rocznego przygotowania przedszkolnego;
 4. prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań Wydziału;
 5. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów przedszkoli i placówek oświatowych, wykonywanie czynności związanych z dokonywaniem oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły względem szkół i placówek oświatowych przekazanych do kompetencji dzielnic, w tym: porozumiewanie się z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, zasięganie opinii rady szkoły oraz zakładowych organizacji związkowych, przygotowywanie propozycji dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, oraz nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora;
 6. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
 7. wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
 8. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Burmistrza nauczycielom i dyrektorom szkół, medalu Komisji Edukacji Narodowej, występowanie z wnioskami o przyznanie nagrody Prezydenta, nagrody Kuratora Oświaty oraz nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dyrektorom szkół i placówek oświatowych;
 9. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów;
 10. wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem uczniom niepełnosprawnym transportu do szkół i przedszkoli;
 11. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem opłat za kształcenie i dokształcanie nauczycieli;
 12. prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową oraz udziałem uczniów, nauczycieli oraz szkół w programach międzynarodowych;
 13. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne, z wyłączeniem szkół specjalnych i placówek specjalnych;
 14. prowadzenie spraw związanych ze sprawdzaniem kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych oświatowych gromadzonych w bazach danych oświatowych;
 15. przygotowywanie projektów uchwał intencyjnych Rady Dzielnicy w sprawie zakładania, przekształcania, łączenia i likwidowania oraz nadania imienia lub zmiany nazwy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu Dzielnicy;
 16. dokonywanie analiz w zakresie potrzeb edukacyjnych mieszkańców Dzielnicy i możliwości ich zaspokajania;
 17. koordynowanie spraw dotyczących pieczęci urzędowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych Dzielnicy;
 18. współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w zakresie przeprowadzania egzaminów po szkole podstawowej, maturalnych i egzaminów zawodowych;
 19. wnioskowanie w zakresie planów inwestycyjnych i remontów obiektów oświatowych i sportowych;

Przy pomocy Wydziału wykonywany jest nadzór nad jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy - przedszkolami, szkołami placówkami oświatowo-wychowawczymi, placówkami kształcenia ustawicznego, poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz DBFO (we współpracy z Wydziałem Budżetowo-Księgowym dla Dzielnicy Ochota).

Godziny pracy:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00