Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
 

"Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą" (art.2 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)

W dniu 25 października 2011r. Zarządzeniem Nr 1661/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy powołany został Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. W skład Zespołu wchodzi 16 osób. Są to przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz osoby zaangażowane w kształtowanie lokalnej polityki w tym zakresie:

 1. Jolanta Wichlińska - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
 2. Barbara Mularczyk - Wiceprzewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przedstawiciel OPS - Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
 3. Elżbieta Wolska - przedstawiciel OPS - Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
 4. Anna Janusz - przedstawiciel OPS - Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
 5. Małgorzata Czaplicka - przedstawiciel ochrony zdrowia
 6. Agnieszka Chrzanowska - przedstawiciel organizacji pozarządowej
 7. Renata Durda - przedstawiciel organizacji pozarządowej
 8. Magdalena Szlom - przedstawiciel organizacji pozarządowej
 9. Paweł Przybysz - przedstawiciel organizacji pozarządowej
 10. Marta Grodzicka - przedstawiciel oświaty
 11. Katarzyna Suwara - przedstawiciel oświaty
 12. Dorota Stegienka - przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, Dzielnicowy Zespół Ochota
 13. Tomasz Kleniewski - przedstawiciel Policji, KRP III
 14. Zbigniew Poręcki - przedstawiciel Policji, KRP III
 15. Iwona Biernacka – przedstawiciel Prokuratury Warszawa Ochota
 16. Małgorzata Siwkiewicz - kurator sądowy

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (art. 9b.ust 1 pkt. 2 Ustawy o PPwR - nowelizacja):

Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach, i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

Realizatorem Lokalnego Programu i (lub) harmonogramu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie dzielnicy Ochota jest Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.

Kontakt do członka zespołu reprezentującego Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy: Jolanta Wichlińska, tel. 22 823-18-93, adres: jwichlinskaaturzadochota [dot] waw [dot] pl.">jwichlinskaaturzadochota [dot] waw [dot] pl.

kontakt do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: Ośrodek Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ul. Przemyska 11, tel. 22 822 11 24